Oester Broed Invanginstallaties in het Grevelingenmeer

Oesterkwekers ondervinden momenteel veel schade van de oesterboorder, een slakje dat een gaatje boort in oesterschelpen die op de bodem liggen en dan de oester opeet. Roem van Yerseke is daarom een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om dit te voorkomen en oesters op enige hoogte boven de bodem te telen. Het onderzoek wordt onder andere begeleid door de Hogeschool Zeeland en geschiedt onder beperkende voorschriften die worden gecontroleerd door de Visserijinspectie en Rijkswaterstaat. Er zijn 9 locaties van 10 bij 10 meter aangewezen voor dit experiment. Vijf zijn er op dit moment in gebruik. Op die locaties zijn clusters van vier zadeldakvormige rekken neergezet. De rekken hebben een bodemvlak van 2 meter breed en 2,3 meter lang en een grootste hoogte van 1,2 meter. De halfwas oesters hechten zich op de schuin omhoog staande vlakken.
Op één cluster na staan ze in water van tenminste 4,0 meter diep. Er is dus een vrije waterhoogte boven het rek van tenminste 2,8 meter. Elke cluster wordt gemarkeerd met vier jonen. Deze jonen zijn roze met geel gekleurd en zo mogelijk gemerkt HZ. Zie de foto onder aan dit artikel.
Vertegenwoordigers van het Watersportverbond en Hiswa-recron hebben het plan bekeken en geoordeeld dat er geen hinder voor de recreatievaart te verwachten zal zijn. Op één uitzondering na: een cluster die, op verzoek van de onderzoekers, op ondieper water ligt. Die ligt buiten het betonde vaarwater ten oosten van de Stampersplaat. (zie kaart, het gaat over cluster GM 64, nabij de groene ton G40). Daar is de vrije ruimte boven de rekken minimaal 2,1 meter.De hinder is beperkt te noemen.

De locaties waar op dit moment oesterrekken staan zijn (zie kaartje) GM42, GM44, GM64, GM110 en GM143.

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen nu en 30 oktober 2025. Als daarna wordt besloten deze teelt een meer permanent karakter te geven gaat het plan opnieuw door de hele inspraakmolen.

Niet ankeren op oesterpercelen.
In het water van de Grevelingen zijn tussen de 3 en 6 meter waterdiepte oesterpercelen gedefinieerd en namens LNV verhuurd. Alle negen proeflocatiesliggenn in zulke verhuurde percelen. De percelen liggen binnen grenzen die op de kaart 1805 zijn aangegeven met lichtblauwe hoekige lijnen. Het is verboden binnen deze gebieden te ankeren. Bedenk dat daar de broodwinning van de oesterkwekers ligt!